top of page
Most Tczewski_edited.jpg

Deklaracja On-line

Po wysłaniu deklaracji otrzymasz wiadomość e-mail

z platformy ActiveNow, z której obecnie korzystamy do zarządzania listą członków i składkami członkowskimi.

Wypełnienie deklaracji nie jest jednoznaczne z przyjęciem do klubu. Każdą deklarację rozpatrujemy indywidualnie w zgodzie z naszym statutem i zasadami przjętymi przez członków stowarzyszenia.

Dane osobowe zawarte w formularzu Deklaracji Członkostwa w Tczewskim Klubie Biznesu przetwarzane będą przez Stowarzyszenie Tczewski Klub Biznesu z siedzibą w Tczewie, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 773502, będące administratorem danych osobowych, zgodnie z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO), w następujących celach:
 

a) ubiegania się o członkostwo w Stowarzyszeniu i przeprowadzenia czynności kwalifikacyjnych przez Zarząd Stowarzyszenia (podstawę prawną przetwarzania danych w tym zakresie stanowi udzielona zgoda – art. 6 ustęp 1 litera a RODO),
 

b) zapewnienia realizacji statutowych praw i obowiązków członka Stowarzyszenia (podstawę prawną przetwarzania danych w tym zakresie stanowi art. 6 ustęp 1 litera b RODO),
 

c) wypełnienia spoczywających na Stowarzyszeniu obowiązków prawnych – prowadzenia listy członków Stowarzyszenia, obsady i funkcjonowania organów Stowarzyszenia, sprawozdawczości oraz fiskalno-księgowych (podstawę prawną przetwarzania danych w tym zakresie stanowi art. 6 ustęp 1 litera c RODO).
 

Podanie danych osobowych przewidzianych w treści formularza (za wyjątkiem numeru telefonu oraz numeru e-mail) oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez kandydata na członka Stowarzyszenia jest niezbędne w celu ubiegania się o członkostwo w Stowarzyszeniu, a następnie dla wykonywania praw i obowiązków członka Stowarzyszenia.

 

Obowiązek podania danych osobowych takich, jak: imię, nazwisko oraz adres do korespondencji wynika z obowiązujących przepisów prawa, natomiast dane o firmie oraz osobach udzielających rekomendacji wynikają z treści i celów Statutu Stowarzyszenia. Nie dysponując tymi danymi Zarząd Stowarzyszenia nie będzie mógł przeprowadzić czynności kwalifikacyjnych przewidzianych Statutem Stowarzyszenia, mających na celu nawiązanie członkostwa, jak i niemożliwym będzie korzystanie z praw i wypełnianie obowiązków członka Stowarzyszenia. Podanie adresu e-mail lub numeru telefonu jest natomiast dobrowolne, jednak bez tego komunikacja ze strony Stowarzyszenia będzie znacznie utrudniona, ponieważ odbywać się będzie wyłącznie w formie pisemnej.


Do momentu zakończenia czynności kwalifikacyjnych prowadzonych przez Zarząd Stowarzyszenia, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wycofania w dowolnym momencie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednakże wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 

Wycofanie zgody może nastąpić w formie pisemnej (poprzez przesłanie oświadczenia na adres rejestrowy Stowarzyszenia) lub elektronicznie (poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Stowarzyszenia). Wycofanie zgody przed zakończeniem czynności kwalifikacyjnych jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o członkostwo w Stowarzyszeniu. Z zastrzeżeniem zdania następnego, dane osobowe zgromadzone w celu ubiegania się o członkostwo w Stowarzyszeniu przechowywane będą jedynie przez okres niezbędny do przeprowadzenia czynności kwalifikacyjnych, nie dłużej niż przez 2 miesiące od ich przekazania. W przypadku uzyskania członkostwa w Stowarzyszeniu dane te będą przetwarzane przez okres członkostwa w Stowarzyszeniu oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń mogących wynikać z tego tytułu.
 

Stowarzyszenie może powierzyć przetwarzanie zgromadzonych danych osobowych podmiotom świadczącym usługi na rzecz Stowarzyszenia w zakresie poczty e-mail, przechowywania i archiwizowania danych na wirtualnym serwerze, a także w zakresie obsługi księgowej. Stowarzyszenie nie przekazuje danych osobowychdo państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Przetwarzanie danych osobowych może odbywać się w sposób częściowo zautomatyzowany, przy czym żadne decyzje odnośnie danych nie będą podejmowane wyłącznie w oparciu o automatyczne przetwarzania danych, jak i nie będą stosowane mechanizmy profilowania.
 

Zgodnie z RODO osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; sprostowania (poprawiania, uaktualniania) danych; żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; przenoszenia danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Kontakt ze Stowarzyszeniem we wszystkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych jest możliwy w formie korespondencji pisemnej lub elektronicznie pod adresem e-mail: biuro@biznes.tczew.pl

bottom of page